FERRUCCI GROEP S. NAAR. St. door FERRUCCI GIUSEPPE & C.

Deze juridische informatie is opgesteld in overeenstemming met de wetgeving inzake de overeenkomst op afstand waarnaar wordt verwezen in het wetsbesluit Wetgevend 206/2005, deel III, titel III, hoofdstuk I, afdeling II (art. 50 e.v. ).

 1. Voorwoord

1. 1 De eigenaar van deze website "http://www. ferruccicomfort. het” is Ferrucci Groep S. NAAR. St. , met maatschappelijke zetel te Via Bruxelles, 15, 76011 Bisceglie (BT).

1. 2 Alle bestellingen die via internet zijn geplaatst bij Ferrucci Group S. NAAR. St. worden beheerst door deze informatie.

Door een bestelling te plaatsen, verklaart u dat u de huidige wettelijke informatie hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. 3 Ferrucci Groep St. NAAR. St. behoudt zich het recht voor om deze wettelijke informatie op elk moment te wijzigen door een nieuwe versie op deze website te plaatsen.

De toepasselijke juridische informatie is die welke op deze website is gepubliceerd op het moment dat de bestelling is geplaatst.

 1. Registratie

2. 1 De uitvoering van een bestelling kan plaatsvinden na registratie van de gebruiker van de website. Het is ten strengste verboden valse, en/of verzonnen, en/of fictieve gegevens in te voeren. De persoonlijke gegevens en e-mail moeten uitsluitend iemands echte gegevens zijn en niet van derden of fantasie. Het is uitdrukkelijk verboden om dubbele registraties te doen die overeenkomen met een enkele persoon of om gegevens van derden in te voeren.

2. 2 Informeer Ferrucci Group S. NAAR. St. op adreswijzigingen of andere wijzigingen door het tijdig bijwerken van uw persoonsgegevens op deze website.

 

 1. Wachtwoord

3. 1 Bij het registreren op deze website wordt u gevraagd een wachtwoord te kiezen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en mag daarom niet aan derden worden doorgegeven.

3. 2 U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw wachtwoord en voor alle bestellingen die met hetzelfde wachtwoord worden geplaatst, zelfs als u dit niet weet.

3. 3 Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent of gebruikt, vragen wij u om Ferrucci Group S hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. NAAR. St.

 

 1. Privacy

4. 1 De door u meegedeelde gegevens die nodig zijn voor de regelmatige uitvoering van het contract, zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van het wetsbesluit Wetgevend 2003 nee. 196 over "Bescherming van persoonsgegevens".

 

 1. Bestellingen

5. 1 Door een bestelling te plaatsen via deze website, verbindt u zich ertoe de door u geselecteerde producten te kopen in overeenstemming met deze wettelijke informatie.

 

 1. Orderbevestiging

6. 1 De bestelling die via deze site wordt verzonden, vormt geen bindende verplichting tot het moment waarop Ferrucci Group S. NAAR. St. stuurt u geen bevestiging via e-mail.

6. 2 Ferrucci Groep St. NAAR. St. behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken bestellingen te weigeren, met name in het geval van eerdere onbetaalde facturen.

6. 3 Ferrucci Groep St. NAAR. St. accepteert bestellingen voor producten binnen de limieten van de hoeveelheden in voorraad. Daarom is de aanvaarding van het aankoopvoorstel afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten in voorraad. In geval van niet-uitvoering van de bestelling wegens de onbeschikbaarheid, zelfs al is het maar tijdelijk, van het gevraagde goed, zal Ferrucci Group S. NAAR. St. verbindt zich ertoe de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen en alle voor de betaling van de levering betaalde bedragen terug te betalen.

6. 4 De gegevens geregistreerd door Ferrucci Group S. NAAR. St. vormt het bewijs van de bestelling en van de gehele transactie. De via het betalingssysteem geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de financiële transactie.

 

 1. Prijs

7. 1 De toepasselijke prijzen voor door u bestelde producten zijn de prijzen die op deze site zijn gepubliceerd op de datum waarop u de bestelling hebt verzonden. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en zijn inclusief BTW (I. v NAAR. ) die van kracht zijn voor de respectieve productcategorieën waartoe ze behoren.

7. 2 Verzendkosten worden gefactureerd op basis van de tarieven zoals aangegeven op deze site op de datum waarop u uw bestelling heeft verzonden. Deze tarieven worden bepaald op basis van de bestelde producten.

7. 3 Ferrucci Groep St. NAAR. St. behoudt zich het recht voor om op elk moment prijzen en verzendkosten te wijzigen en een orderbevestiging te annuleren in geval van een kennelijke fout in het calculatiesysteem of in de gegevens.

 1. Levering door nationale vervoerder

8. 1 Alle bestellingen bevestigd door Ferrucci Group S. NAAR. St. wordt afgeleverd op het door u opgegeven verzendadres bij het plaatsen van de bestelling.

8. 2 Ferrucci Groep St. NAAR. St. zal er alles aan doen om leveringen binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling te garanderen.

8. 3 Leveringen zijn alleen mogelijk in Italië.

 

 1. De goederen controleren

9. 1 Het is uw verantwoordelijkheid om de hoeveelheid en de goede staat van de goederen bij levering te controleren.

9. 2 In het geval dat u vaststelt dat de goederen beschadigd zijn of niet voldoen aan de bestelde hoeveelheden, dient u de vervoerder hiervan op de hoogte te stellen en het leveringsdocument met voorbehoud te ondertekenen, evenals Ferrucci Group S op de hoogte te stellen. NAAR. St. binnen 7 dagen na levering. Ferrucci Groep S. NAAR. St. in dit geval zal het na verificatie zorgen voor de eventuele vervanging van de ontbrekende of beschadigde goederen, in overeenstemming met uw bestelling.

9. 3 Eventuele klachten moeten worden gericht aan Ferrucci Group S. NAAR. St. , Via Bruxelles, 15, 76011 Bisceglie (BT).

 

 1. Garantie.

Alle producten die op deze site worden verkocht, vallen onder de originele Italiaanse garantie van de fabrikant. Deze garantie is van toepassing op producten die conformiteitsgebreken en/of storingen vertonen die niet kunnen worden ontdekt op het moment van aankoop, op voorwaarde dat het product zelf correct en met de nodige zorgvuldigheid wordt gebruikt, d.w.z. in overeenstemming met het beoogde doel en met de bepalingen van eventuele technische documentatie. , met inachtneming van de daarin aangegeven verschillende bedieningsregels. Voornoemde garantie is evenmin van toepassing in geval van nalatigheid, onzorgvuldigheid bij gebruik en onderhoud van het product, aansluiting van het gekochte op elektrische systemen of enige andere vorm van aansluiting die niet aan de norm voldoet. U dient het defecte product op eigen kosten te retourneren met behoud van de aankoopfactuur.

 

 1. Herroepingsrecht

11. 1 Ingevolge artikel 64 van het Wetsbesluit lgs. 206/2005 heeft u het recht om zonder boete en zonder opgaaf van reden te herroepen binnen de termijn van veertien kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de goederen van uw kant, indien deze door Ferrucci Group S zijn voldaan. NAAR. St. de openbaarmakingsverplichtingen, bedoeld in artikel 52 van het Wetsbesluit Wetgevend 206/2005 of vanaf de dag waarop hieraan is voldaan, indien dit gebeurt na het sluiten van het contract, mits uiterlijk drie maanden na het sluiten zelf. In het geval dat Ferrucci Group S. NAAR. St. niet heeft voldaan aan de informatieverplichtingen bedoeld in de artikelen 52, eerste lid, letters f) en g), en 53 van het wetsbesluit Wetgevend 206/2005 is de termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht 90 dagen en gaat in op de dag van ontvangst van de goederen door u. Deze bepaling is ook van toepassing indien Ferrucci Group S. NAAR. St. onvolledige of onjuiste informatie verstrekt die de juiste uitoefening van het herroepingsrecht niet mogelijk maakt.

11. 2 Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend door binnen de gestelde termijn een schriftelijke mededeling te sturen naar Ferrucci Group S. NAAR. St. , Via Bruxelles, 15 , 76011 Bisceglie (BT) per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. De mededeling kan binnen dezelfde termijn ook per telegram, telex, e-mail en fax worden verzonden, op voorwaarde dat ze binnen de volgende 48 uur per aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt bevestigd. De aangetekende brief wordt geacht tijdig te zijn verzonden als deze binnen de hierboven vermelde termijn wordt afgeleverd op het accepterende postkantoor. De ontvangstbevestiging is echter geen essentiële voorwaarde om de uitoefening van het herroepingsrecht te bewijzen.

11. 3 Als de goederen zijn afgeleverd, bent u verplicht deze in goede staat en in de originele verpakking aan de leverancier te retourneren of ter beschikking te stellen, vergezeld van de bijbehorende factuur en leveringsbon. De terugzending moet zo snel mogelijk plaatsvinden, maar niet binnen tien werkdagen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Indien de goederen zijn geleverd, is de wezenlijke integriteit van de te retourneren goederen een essentiële voorwaarde voor de uitoefening van het herroepingsrecht.

11. 4 De enige kosten die u verschuldigd bent voor het uitoefenen van het herroepingsrecht op grond van dit artikel, zijn de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen naar de afzender.

11. 5 Indien het herroepingsrecht wordt uitgeoefend overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, zal Ferrucci Group S. NAAR. St. betaalt de betaalde bedragen terug. De terugbetaling gebeurt kosteloos, in de kortst mogelijke tijd en binnen maximaal 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop Ferrucci Group S. NAAR. St. kennis heeft genomen van de uitoefening van het herroepingsrecht.

 

 1. Betaling

12. 1 Betalingen met creditcard zijn onmiddellijk opeisbaar. Om veiligheidsredenen worden uw creditcardgegevens tijdens de transactie versleuteld.

 

13. Overmacht

13. 1 Ferrucci Groep St. NAAR. St. zal alle nodige inspanningen leveren om aan zijn verplichtingen te voldoen. Echter, Ferrucci Groep S. NAAR. St. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-levering veroorzaakt door omstandigheden buiten haar redelijke controle. Dergelijke omstandigheden omvatten stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen, natuurrampen en elke andere gebeurtenis die de productie, het transport of de levering van producten onmogelijk maakt.

13 2 In geval van vertraging bij de levering van de producten om de redenen vermeld in punt 13 hierboven. 1, Ferrucci Groep S. NAAR. St. zal ervoor zorgen dat haar verplichtingen zo snel mogelijk worden nagekomen en zal de resterende voorraden van haar producten eerlijk verdelen onder haar klanten.

 

14 Plaats van toepassing van de wet en jurisdictie

14. 1 Deze juridische informatie wordt beheerst door het Italiaanse recht. Voor alles wat niet specifiek in deze Voorwaarden wordt vermeld, wordt verwezen naar Wetsbesluit lgs. 206/2005

14 2 Voor elk geschil met betrekking tot deze informatie of de verkoop van producten is de rechter van de woon- of verblijfplaats van de koper-consument bevoegd, indien gevestigd op het grondgebied van de Staat, onverminderd de bepalingen van artikel 19 van Wetgevende Besluit Wetgevend 70/2003.

 

Afdruk

 Bedrijfsnaam: FERRUCCI GROUP S. NAAR. St. door Ferrucci Giuseppe & C. – met enige beheerder

Adres: Via Bruxelles, 15 Cap - Town: 76011 Bisceglie   (BT)  Telefoon: +39 080 3958284 Fax: +39 080 3958248

E-mail: info@ferruccigroup. het

Hoofdstuk. sociaal ik. v : 70. € 000,00 – Fr. BTW/C. F /Reg. vert. : 06984900727 – geregistreerd onder nr. BA-523675 van de C. C DE NAAR. NAAR. van Bari, speciale ambachtelijke sectie nr. 109218.

Indicaties:  Alle gegevens en statische inhoud die op deze website (http://www. ferruccigroep. it) zijn zorgvuldig gecontroleerd door Ferrucci Group S. NAAR. St.

Desondanks is de informatie op de website beschikbaar zonder garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens. De Ferrucci Groep S. NAAR. St. behoudt zich het recht voor om de op de site gepubliceerde informatie en inhoud bij te werken, te variëren en te wijzigen. De Ferrucci Groep S. NAAR. St. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via links (hyperlinks) kunnen worden bezocht.

Auteursrecht

De structuur en inhoud van deze website (http://www. ferruccigroep. it) zijn auteursrechtelijk beschermd. De reproductie van informatie en gegevens, in het bijzonder het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen, moet uitdrukkelijk worden goedgekeurd door Ferrucci Group S. NAAR. St.